KHỐi CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (nhấn vào đây để tải về )


Danh sách cán bộ hỗ trợ

STT Cơ quan, đơn vị Cán bộ hỗ trợ Số điện thoại
1 Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Trang 0868.763.689
2 UBND các huyện, thị xã thành phố Nguyễn Thanh Xuân 0969.389.832
Vũ Thị Thoa 0965.626.892
3 Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoàng Thị Hà 0984.334.297
4 Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nguyễn Đình Nghĩa 0868.444.688

KHỐI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (nhấn vào đây để tải về )


Danh sách cán bộ hỗ trợ

- Hỗ trợ báo cáo (BQLCKCN tỉnh Bắc Ninh): 0941.586.886


- Hỗ trợ kỹ thuật (Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh)

STT Doanh nghiệp trên địa bàn UBND các huyện, thị xã, thành phố Cán bộ hỗ trợ Số điện thoại
1 UBND Thành phố Bắc Ninh Hoàng Thị Hà 0984.334.297
2 UBND Thị xã Từ Sơn Nguyễn Thị Thu Trang 0868.763.689
3 UBND huyện Tiên Du Nguyễn Thanh Xuân 0969.389.832
4 UBND huyện Lương Tài
5 UBND huyện Thuận Thành Nguyễn Đình Nghĩa 0868.444.688
6 UBND huyện Gia Bình
7 UBND huyện Quế Võ Vũ Thị Thoa 0965.626.892
8 UBND huyện Yên phong